Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas 

Lietuvos Respublikos žemės įstatymas

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. birželio 20 d. nutarimas Nr. IX-982 Dėl Valstybinio Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus-rezervato statuso pakeitimo, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato ribų ir buferinės apsaugos zonos ribų pakeitimo ir ribų plano patvirtinimo

Vyriausybės nutarimai:

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1745

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato tvarkymo planas (planavimo schema), patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 291

Pagrindinis brėžinys (SP-1)

Gamtotvarkos planas (SP-2)

Kultūros ministro įsakymai:

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2002 m.  gruodžio   11  d.   įsakymu  Nr. 461 (Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministro 2017 m. sausio  12  d.  įsakymo Nr. ĮV-  44 redakcija)

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato buferinės apsaugos zonos individualus apsaugos reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-360 „Dėl Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato buferinės apsaugos zonos individualaus apsaugos reglamento patvirtinimo“

Reglamento schema 1

Reglamento schema 2

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. ĮV-3 „Dėl Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato tarybos ir jos darbo reglamento patvirtinimo“  (nauja redakcija nuo 2020-10-27)

Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. ĮV-119 „Dėl Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių patvirtinimo“