Valdymo planas

Parengtas, pagal suinteresuotinų institucijų ir įstaigų, Priežiūros grupės narių pastabas ir pasiūlymus patikslintas 

Kernavės archeologinės vietovės (unikalus indentifikavimo kodas UNESCO pasaulio paveldo sąraše 1137; unikalus kodas Lietuvos Kultūros vertybių registre 37320) valdymo plano  projektashttps://www.kernave.lt/valdymo-plano-projektas/ 

Kernavė ir  UNESCO Pasaulio paveldo vietovėms privalomi dokumentai

Pasaulio paveldo vietovės - tai visai žmonijai brangus turtas, saugomas UNESCO. Išskirtinės vietos ir vietovės ne tik formaliai pripažįstamos Pasaulio paveldu. Siekiama, kad būtų plačiai žinomos jų vertingosios savybės ir siekiama, kad būtų taikomos pačios moderniausios ir labiausiai tinkamos jų išsaugojimo priemonės, o visų institucijų, bendruomenių, asmenų tam skirti veiksmai būtų tikslingi ir koordinuoti.
Viso pasaulio UNESCO vietovių išsaugojimo pamatas - privalomi dokumentai - Išskirtinės visuotinės vertės aprašas ir Vietovės valdymo planas. Prisijungus prie UNESCO Pasaulio kultūros ir gamtos paveldo apsaugos konvencijos, Lietuva, kaip ir kitos ratifikavusios šalys, įsipareigoja laikytis visuotinių Pasaulio paveldo išsaugojimo reikalavimų, užtikrinti, kad tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai šioje srityje būtų suderinti.

Išskirtinės visuotinės vertės aprašas

Vos trijų puslapių apimties Išskirtinės visuotinės vertės (IVV) aprašas yra Pasaulio paveldo vietovės pasas: jame pateikiama vietovės įtraukimo į pasaulio paveldo sąrašą kriterijai, vertingosios savybės, autentiškumas, pagrindiniai veiklą reglamentuojantys planavimo dokumentai, atsakingos už išsaugojimą institucijos.

Kernavės IVV nuorodos: lietuvių kalba; anglų kalba

Terminai
Planuojama, kad Valdymo planas Kultūros ministro bus patvirtintas 2024 m.
 
Rengėjai 
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
  
Kontaktiniai asmenys 
dr. Ramojus Kraujelis
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos  direktorius
Tel. +370 382  47371; Mob.tel.+370 687 16737Kas yra Pasaulio paveldo vietovės Valdymo planas?
Pasaulio paveldo vietovės Valdymo planas - tai išsamus strateginis dokumentas, kuris turi išgryninti, kaip konkrečiai išskirtinė visuotinė vertė bus išsaugota dabarties ir ateities kartoms.
Tai susitarimas, kuriuo visos suinteresuotos vertybės išsaugojimu šalys pripažįsta Vietovės svarbą, jos vertę pasauliniame, nacionaliniame ir vietos kontekste ir drauge, dalyvaujamojo planavimo principais nustato būtinus koordinuotus veiksmus, atsakomybes ir bendradarbiavimo tarp partnerių gaires, būtinas vertybei išsaugoti, darniai vystyti ir komunikuoti.
Šiame dokumente:
 • konkretizuojamos Vietovės vertybės
 • išskiriami jų būklę veikiantys faktoriai, socialinės, ekonominės, ekologinės ir kitos grėsmės,
 • suformuojama suinteresuotų šalių veiklų, valdant išsaugojimo procesą, strategija,
 • numatomos įvairiapusių ir efektyvių veiklų planavimo, įgyvendinimo, būklės stebėsenos, įvertinimo ir atsakomieji veiksmai ir priemonės dešimties metų laikotarpiui.
Valdymo planas rengiamas vadovaujantis UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje valdymo planų rengimo gairėmis, patvirtintos Kultūros ministro 2022-05-26  įsakymu Nr. ĮV-505
Valdymo planą tvirtinta Kultūros ministras. Parengus valdymo planą, susijusios institucijos sudarys atskirą susitarimą, kuriame nustatys savo įsipareigojimus dėl tolesnio bendradarbiavimo įgyvendinant plano veiksmus, jo dalių finansavimą ir vykdant jų įgyvendinimo stebėseną.
Šiuo metu rengiamas Pasaulio paveldo vietovės  Kernavės archeologinės vietovės (unikalus indentifikavimo kodas UNESCO pasaulio paveldo sąraše 1137; unikalus kodas Lietuvos Kultūros vertybių registre 37320) valdymo planas.

Valdymo plano tikslas ir nauda

Pasaulio paveldo vietovės  Kernavės archeologinės vietovės valdymo plano tikslas – užtikrinti efektyvų Kernavės archeologinės vietovės valdymą, išsaugant jos išskirtinę visuotinę vertę dabarties ir ateities kartoms. Įgyvendindamos Valdymo planą visos suinteresuotos grupės turės sutarti dėl bendrų prioritetų, veiksmų ir atsakomybių pasiskirstymo ir veiklos planavimo šioje teritorijoje trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu.

Valdymo plano rengimo eiga 2022/2023 m.
Valdymo plano rengimo eiga 2022/2023 m.
 • UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje valdymo planų rengimo gairės, patvirtintos Kultūros ministro 2022-05-26  įsakymu Nr. ĮV-505 „Dėl UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje valdymo planų rengimo gairių patvirtinimo“; 
 • Kultūros ministro 2022-07-07 įsakymu Nr. ĮV-603  Tarybos pagrindu sudaryta išplėstinė Kernavės archeologinės vietovės, įrašytos į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, valdymo plano priežiūros grupė;
 • Kultūros ministro 2022-08-25 įsakymas Nr. ĮV-700, „Dėl Lietuvos pasaulio paveldo vietovės Kernavės archeologinės vietovės valdymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų”,  kuriuo pradedamas rengti Kernavės archeologinės vietovės valdymo planas
 •  Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos (toliau – VKKRD, Direkcija) direktoriaus 2022-09-16 Nr. ĮV-34 įsakymu  sudaryta  Plano rengimo darbo grupė Direkcijoje;
 • Kartu su Kultūros ministerija suformuluota  ir pateikta  Priežiūros grupei suderinti techninė užduotis (Lietuvos pasaulio paveldo vietovės Kernavės archeologinės vietovės valdymo plano priežiūros grupės 2022-10-06 posėdžio protokolas Nr. 1);
 • VKKRD direktoriaus 2022-10-07 Nr. ĮV-37 įsakymas „Dėl Lietuvos pasaulio paveldo vietovės Kernavės archeologinės vietovės valdymo plano rengimo techninės užduoties patvirtinimo“;
 • 2022-10-17  pasirašyta  viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr.2022/55 su VšĮ „Kultūros paveldo akademija“ dėl plano dalių dokumentacijos rengimo, o 2022-11-17  sutartis dėl užsienio eksperto paslaugų.
 • 2022-12-15 Šlėzvige (Vokietija), Kernavės archeologinės vietovės valdymo plano rengimo darbo grupė susitiko su konsultuojančiu ekspertu prof. Claus von Carnap Bornheim,  buv. Šlėzvigo-Holšteino žemių muziejų direktoriumi, Kylio universiteto profesoriumi. Vizito metu buvo pristatytos Hedebiu-Danevirkės UNESCO Pasaulio Paveldo vietovės valdymo planų rengimo ypatybės (Vokietijos kolegos buvo parengę vietovės valdymo planą 2013 m., rengdami nominacinę bylą, bei turi pasirengę naują 2020-2030 m. valdymo planą,  kurio rengime tiesiogiai  dalyvavo  prof. Claus von Carnap Bornheim).
 • 2022-12-20 pagal  paslaugų sutartį su  VšĮ „Kultūros paveldo akademija“  yra parengta Valdymo plano projekto dalys: esamos  būklės analizė (įskaitant SSGG) ir valdymo sistemos apžvalga (viso 66 psl.). 
 • Konsultuojantis ekspertas prof. Claus von Carnap Bornheim   pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl Valdymo plano projekto dalių projekto ir 2023-02-22/24 prof. Claus von Carnap Bornheim  lankėsi Kernavėje ir Vilniaus universitete skaitė viešą paskaitą  apie Pasaulio paveldo vertybių valdymo planų rengimo metodus, strategijas ir veiksmingą įgyvendinimą. 
 • 2023-03-15 Kernavės bendruomenei  ir visuomenei  ir 2023-03-23 Priežiūros grupei  pristatytas ir pateiktas svarstymui Valdymo plano dalių  pirminis projektas.
 • 2023-06-28 įvyko vieša diskusija “Veiksmai UNESCO Pasaulio paveldui Kernavėje išsaugoti”, dėl veiksmų plano rengimo. Diskusijos ataskaita
 • 2023-09-15 parengtas ir paskelbtas visuomenei susipažinti Kernavės archeologinės vietovės valdymo plano dalies Veiksmų plano projektas: Veiksmų planas (pdf)
 • 2023-09-15 Veiksmų plano  projektas išsiųstas pastaboms bei pasiūlymams 20 suinteresuotų institucijų ir įstaigų.
 • 2023-10-04 Priežiūros grupės  viešame posėdyje buvo pristatytas ir  apsvarstytas Kernavės archeologinės vietovės valdymo plano dalies Veiksmų plano projektas.
 • 2023-10-31  pagal pastabas ir pasiūlymus patikslintas visas Valdymo plano  projektas paskelbtas ir pateiktas Kultūros ministerijai derinimui su  UNESCO Pasaulio paveldo centro ekspertais   bei  galutiniam tvirtinimui.
Palikite mums žinutę
Siųsti