Vidaus tvarkos taisyklės

VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS    VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

2020 m. birželio 30 d. Nr. ĮV-38

Kernavė

          

Vadovaudamasis Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 461 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-57 redakcija), 17.10 papunkčiu:

1.T v i r t i n u Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos vidaus darbo  tvarkos taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios  Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktoriaus  2011 m. sausio 10 d. įsakymą Nr. ĮV-13 „Dėl vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“

3. P a v e d u sekretorei Reginai Vrubliauskienei šį įsakymą pateikti susipažinti visiems Direkcijos darbuotojams pasirašytinai.

 

 

Direktorius                                                                                                       Ramojus Kraujelis

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-38

VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS                    VIDAUS DARBO  TVARKOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos vidaus tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos (toliau - Direkcijos) vidaus tvarką, kurios tikslas - gerinti Direkcijos valstybės tarnautojų ir  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau - darbuotojai), vidaus administravimą ir įvaizdį, aiškiau reglamentuojant jų elgesį, bendravimą tarpusavyje ir su visuomene.
 2. Direkcija savo veiklą grindžia įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo ir kitais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytais principais.
 3. Visiems Direkcijos darbuotojams užtikrinamos vienodos darbo sąlygos, galimybė tobulinti kvalifikaciją, įgyti praktinio darbo patirties, neatsižvelgiant į darbuotojų lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras, amžių, lytinę orientaciją, negalią, etninę priklausomybę.
 4. Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.
 5. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Direkcijos direktorius.

II SKYRIUS

DIREKCIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. Direkcijai vadovauja Direkcijos direktorius, kuris koordinuoja ir kontroliuoja Direkcijos darbuotojų, kurie nėra priskirti struktūriniams  padaliniams ir struktūrinių  padalinių – skyrių ir grupių (toliau – struktūriniai padaliniai) veiklą per jų vadovus, nustato jiems uždavinius, duoda pavedimus.
 2.  Direkcijai kitose valstybės institucijose ar įstaigose Direkcijos direktorius arba pagal kompetenciją jo įgalioti kiti Direkcijos darbuotojai.
 3. Direktoriaus laikinai nesant, jo funkcijas atlieka  įgaliotas darbuotojas.
 4. Direkcijos struktūriniams padaliniams vadovauja jų vadovai, o jų nesant, funkcijas atlieka Direktoriaus paskirtas darbuotojas, kuriam tokios funkcijos nustatytos pareigybės aprašyme.
 5. Direkcijos einamieji veiklos klausimai aptariami  Direkcijos direktoriaus ir struktūrinių  padalinių vadovų pasitarimuose, kuriuose gali dalyvauti ir kiti  Direkcijos  darbuotojai.
 6. Sprendžiamoms problemoms nagrinėti,  gali būti sudaromos ir kitos nuolatinės ar laikinosios patariamosios komisijos ar darbo grupės. Patariamųjų komisijų ar darbo grupių personalinę sudėtį ir, jei reikia, jų darbo reglamentus įsakymu tvirtina Direkcijos direktorius.

III SKYRIUS

DIREKCIJOS DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Direkcijos darbuotojai privalo vadovautis bendraisiais elgesio ir etikos principais, nustatytais Valstybės tarnybos įstatyme ir  Darbo kodekse.
 2. Direkcijos darbuotojai turi teisę:

13.1.   į tinkamas, saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme;

13.2.   į atostogas, socialines, profesines ir kitas garantijas;

13.3.   gauti darbo užmokestį Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

13.4.   tobulinti kvalifikaciją;

13.5.   gauti paskatinimus ir apdovanojimus;

13.6.   reikalauti, kad darbo vieta ir aplinka būtų saugi ir nekenksminga sveikatai bei kad būtų suteiktos reikalingos darbo priemonės.

14. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Direkciją, kurioje dirba. Darbuotojai privalo:

14.1.        laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, šių Taisyklių bei įstaigos, kurioje yra darbuotojo darbo vieta, vidaus tvarkos taisyklėse nustatytų reikalavimų;

14.2.        asmeniniu pavyzdžiu rodyti iniciatyvą, siekiant greitai ir lanksčiai spręsti problemas;

14.3.        aktyviai dalyvauti Direkcijos veikloje, įgyvendinant iškeltus tikslus, uždavinius ir siekiant rezultatų;

14.4.        gilintis į atliekamų darbų esmę, vengti skubotumo ir paviršutiniškumo, nevilkinti atliekamų darbų;

14.5.        pavestą darbą atlikti kvalifikuotai, laiku ir kokybiškai, vykdyti pareigybių aprašyme nurodytas funkcijas ir reikalavimus, taip pat Direkcijos direktoriaus teisėtus pavedimus (žodinius nurodymus), susijusius su darbo pareigų atlikimu, kad būtų užtikrintas tinkamas Direkcijos darbo organizavimas ir pasiekti veiklos tikslai;

14.6.        netrukdyti bendradarbių darbui, palaikyti ir skatinti vienas kitą, padėti vienas kitam;

14.7.        būti savikritiški, atsakyti už priimtus sprendimus ir atliktus darbus, taip pat prisiimti atsakomybę už sprendimą, net jeigu jis priimtas kolegialiai;

14.8.        vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, visus kylančius konfliktus spręsti taip, kad būtų apginti viešieji interesai;

14.9.        nusišalinti nuo užduoties vykdymo, jeigu yra interesų konfliktas arba turima informacijos, kad privataus pobūdžio aplinkybės gali pakenkti Direkcijos interesams;

14.10.    pagarbiai išklausyti asmenis ir imtis visų teisėtų priemonių jiems padėti, dėmesingai reaguoti į asmenų prašymus ir siūlymus, o nepagrįstus prašymus atmesti taktiškai;

14.11.    tobulinti tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą;

14.12.    rūpintis tvarka darbo vietoje;

14.13.    savo elgesiu, pasisakymais ir kitais būdais nežeminti Direkcijos vardo;

14.14.    laikytis Direkcijos bei įstaigos, kurioje yra darbuotojo darbo vieta, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos instrukcijų reikalavimų;

14.15.    saugoti informaciją, kuri Direkcijos darbuotojui patikėta tvarkyti, ją naudoti tik pagal paskirti atliekant tiesiogines funkcijas, jos neatskleisti, neprarasti, neperduoti asmenims, neįgaliotiems jos tvarkyti.

 1. Netoleruotini neigiami vieši pasisakymai ar svarstymai apie bendradarbių asmenybę ir kompetenciją, kitų bendradarbių darbo menkinimas, priekabiavimas.
 2. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.
 3. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio ar žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje ir tarnybinėse darbo priemonėse (kompiuteriuose, telefonuose ir kt.).
 4. Darbuotojams draudžiama naudoti tarnybines darbo priemones komentarų rašymui internetinės žiniasklaidos portaluose, socialiniuose tinkluose ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

IV SKYRIUS

DARBO IR POILSIO LAIKAS

 1. Direkcijoje pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį dirbama nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min., o penktadienį - nuo 8 val. 00 min. iki 15 val. 45 min. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.  Struktūrinio padalinio, vykdančio muziejinę veiklą,  darbo laikas nustatomas atskiru įsakymu ir rengiamas atskiras  darbuotojų darbo grafikas (pildomi atskiri darbo apskaitos žiniaraščiai).
 2. Darbuotojas, suderinęs su savo tiesioginiu vadovu, raštu gali deklaruoti darbo laiko pradžią 30 minučių intervale nuo 7 iki 9 val. ir darbo laiko pabaigą 30 minučių intervale nuo 16 iki 17 val. (pavyzdžiui, darbo laiko pradžia nuo 7 val. 30 min. iki 8 val. 00 min., darbo laiko pabaiga nuo 16 val. 30 min. iki 17 val. 00 min.), - tuo atveju turi būti išlaikyta Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 2 punkte nustatyta kasdienė ir savaitės darbo laiko trukmė.
 3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais Direkcijos darbuotojui jo rašytiniu motyvuotu prašymu Direkcijos direktorius gali nustatyti kitą darbo pradžios ir pabaigos laiką.
 4.  Darbuotojams suteikiama 45 minučių pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Pertrauka Direkcijoje, jeigu darbo laikas nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min., yra nuo 12 val. 00 min. iki 12 val. 45 min., o paprastai pietų pertrauka suteikiama praėjus pusei darbo dienos laiko, bet ne vėliau kaip po 5 darbo valandų. Darbuotojo  prašymu jam gali būti suteikta 30 minučių pertrauka pailsėti ir pavalgyti. Pertrauka pailsėti ir pavalgyti neįskaitoma į darbuotojo darbo laiką.
 5. Maksimalus darbo laikas, apimantis viršvalandžius ir darbą pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per dieną negali būti ilgesnis kaip 12 valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir šešiasdešimt valandų per kiekvieną septynių dienų laikotarpį. Siekiant užtikrinti norminiuose teisės aktuose numatytų darbo laiko ir poilsio laiko reikalavimų, ir  tinkamai organizuoti darbą Direkcijoje, darbuotojas apie papildomą darbą privalo pranešti Direkcijos direktoriui per 5 darbo dienas nuo papildomo darbo pradžios.  https://www.vdi.lt/Forms/TekstasDUK.aspx?ID=486
 6. Tiesioginis vadovas privalo užtikrinti struktūrinio padalinio efektyvų darbą šių Taisyklių 19 punkte nustatytu Direkcijos darbo laiku.
 7. Darbuotojai, palikdami Direkciją darbo tikslais, turi apie tai pranešti savo tiesioginiam vadovui ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę, tuo tikslu informacinių technologijų priemonėmis (vidiniame tinklapyje) pildomas Direkcijos darbo kalendorius. Darbo kalendoriuose kiekvienas darbuotojas privalo pažymėti darbo ir dalykinius susitikimus, posėdžius, pasitarimus, vizitus, seminarus, konferencijas, mokymus ir kitus su atliekamomis funkcijomis susijusius renginius, kuriuose numato dalyvauti. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti savo tiesioginio vadovo sutikimą, o, jeigu jo nėra – darbuotojo, kuriam priskirta Direkcijos personalo administravimo funkcija.
 8. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą, o jeigu jo nėra, - darbuotoją, kuriam priskirta Direkcijos personalo administravimo funkcija ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl svarbių priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.
 9. Direkcijoje priimtiems į darbą darbuotojams ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduodami darbo  pažymėjimai.
 10. Asmuo, atleidžiamas iš darbo, paskutinę darbo dieną privalo grąžinti darbo  pažymėjimą.

V SKYRIUS

KITOS DARBO ORGANIZAVIMO FORMOS, NUOTOLINIS DARBAS

 1. Darbuotojai, kurių veiklos pobūdis ir specifika leidžia jiems priskirtas funkcijas atlikti ne Direkcijos patalpose arba darbo sutartyje nustatytose darbo vietose, esančiose kitose įstaigose, gali dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu. Tokiu atveju darbuotojas teikia Direkcijos direktoriui motyvuotą rašytinį prašymą (1 priedas prašymo formos pavyzdys), suderintą su savo tiesioginiu vadovu, kuriame yra nurodyta nuotolinio darbo vieta, darbo laikas, telefono numeris, į kurį  gali būti  peradresuojami į tarnybinį telefoną gaunami skambučiai ir tarnybinio arba asmeninio elektroninio pašto dėžutės adresas, jei reikia,  nurodomos nuotoliniam darbui būtinos priemonės ir atsiskaitymo už darbo nuotoliniu būdu rezultatus tvarka.
 2. Direkcijos direktorius tokį prašymą tenkina (įrašydamas rezoliuciją) arba motyvuotai atsisako prašymą tenkinti per 3 darbo dienas nuo tokio prašymo pateikimo dienos. Darbuotojas apie sprendimą informuojamas elektroniniu paštu arba supažindinamas pasirašytinai.
 3. Privaloma tenkinti darbuotojo prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos, to pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai valstybės tarnautojai ar darbuotojai, taip pat valstybės tarnautojui ar darbuotojui, auginančiam vaiką iki 3 metų arba vienam auginančiam vaiką iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų, jeigu dėl darbo organizavimo ypatumų tai nesukeltų per didelių sąnaudų.
 4. Darbuotojas, teikdamas prašymą dirbti nuotoliniu būdu, turi įsitikinti ir patvirtinti, kad jo būsima darbo vieta, naudojamos darbo priemonės, įranga atitinka darbuotojų darbo saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, taip pat užtikrinti gaunamos ir siunčiamos informacijos saugumą ir konfidencialumą.
 5. Darbuotojui, dirbančiam nuotolinį darbą, užduotys, kurios nebuvo suderintos iš anksto, pateikiamos elektronine forma į jo nurodyto elektroninio pašto dėžutę ar (ir) žodžiu.
 6. Darbuotojai, dirbantys nuotolinį darbą, privalo:

34.1.  Direkcijos darbo laiku nuolat tikrinti savo nurodytą elektroninį paštą;

34.2.Direkcijos darbo laiku operatyviai atsakyti į skubius elektroninius pranešimus ir atsiliepti į skambučius;

34.3. prireikus Direkcijos darbo laiku per suderintą su tiesioginiu vadovu laiką atvykti į Direkcijos patalpas arba kitą nurodytą vietą atlikti savo funkcijų;

34.4.  atlikti pavedimus per nustatytą terminą;

34.5. laikytis teisės aktuose nustatytų darbų saugos ir kitų teisės aktų, kurie taikomi dirbant Direkcijos patalpose, reikalavimų.

 1. Darbuotojams, dirbantiems nuotoliniu būdu, taikomos tokios pat socialinės garantijos, kokios taikomos dirbantiems Direkcijos patalpose arba darbo sutartyje nustatytose darbo vietose, esančiose kitose įstaigose.
 2. Direkcijos direktorius prašymo dirbti nuotoliniu būdu netenkina arba panaikina leidimą dirbti nuotoliniu būdu šiais atvejais:

36.1.  darbuotojas nevykdo pareigų, nustatytų Taisyklių 35 punkte, ar netinkamai jas vykdo;

36.2.  darbuotojas dėl veiklos pobūdžio ir specifikos negali atlikti priskirtų funkcijų ne Direkcijos patalpose arba darbo sutartyje nustatytose darbo vietose, esančiose kitose įstaigose;

36.3.  darbuotojas pateikia prašymą panaikinti leidimą dirbti nuotolinį darbą;

36.4.   pasikeičia aplinkybės ir nepavyksta suderinti darbuotojo darbo grafiko.

 1. Darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu, už atliktą nuotolinį darbą atsiskaito tiesioginiam vadovui.
 2. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme neapibrėžta nelaimingo atsitikimo dirbant nuotolinį darbą sąvoka, nelaimingas įvykis, kuris atsitiktų dirbant nuotolinį darbą nustatytomis darbo valandomis, atlikus visapusį faktinių aplinkybių tyrimą, būtų laikomas nelaimingu atsitikimu darbe. Kitais atvejais, jeigu darbuotojas patirtų traumą atlikdamas ne darbo funkcijas ar laiku, kuris pagal susitarimą nepriskiriamas darbo laikui, įvykis neturėtų būti laikomas nelaimingu atsitikimu darbe.

VI SKYRIUS

ATOSTOGŲ IR PAPILDOMŲ POILSIO DIENŲ SUTEIKIMO TVARKA

 1. Darbuotojai turi teisę į atostogas ir papildomas poilsio dienas, numatytas Darbo kodekse.
 2. Kasmetinės atostogos gali būti suteikiamos dalimis. Viena iš kasmetinių nepertraukiamų atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip 10 darbo dienų.
 3. Kasmetinių atostogų grafikas sudaromas ir tvirtinamas Direkcijos direktoriaus įsakymu kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d., siekiant užtikrinti darbuotojo teisę į poilsį ir nepertraukiamą bei sklandų Direkcijos darbo organizavimą.
 4. Direkcijos struktūrinių  padalinių vadovai kasmet iki kovo 15 d. už personalo valdymą atsakingam Direkcijos darbuotojui elektroniniu paštu pateikia informaciją apie savo ir jų vadovaujamo struktūrinio padalinio darbuotojų  planuojamą atostogų laiką, nurodydami jų funkcijas atliksiančius darbuotojus.
 5. Kasmetinių atostogų suteikimo eilė Direkcijoje sudaroma atsižvelgiant į šių darbuotojų pageidavimus (prioriteto tvarka):

43.1.   nėščios darbuotojos ir darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki 3 metų;

43.2.   darbuotojai, auginantys bent vieną vaiką iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų;

43.3.   darbuotojai, auginantys 2 ir daugiau vaikų;

43.4.   darbuotojai, paskutiniais kalendoriniais metais atostogavę mažiau negu 10 darbo dienų;

43.5.   darbuotojai, turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų už praėjusius darbo metus.

 1. Prašymas dėl kasmetinių atostogų grafiko pakeitimo, nepanaudotų kasmetinių atostogų, nemokamų atostogų, papildomų poilsio dienų suteikimo ar kitų atostogų, numatytų Darbo kodekse, Direkcijos direktoriui pateikiamas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomų atostogų pradžios. Direkcijos direktorius priima įsakymą suteikti atostogas ar papildomas poilsio dienas arba motyvuotai atsisako suteikti atostogas ar papildomas poilsio dienas per 2 darbo dienas nuo darbuotojo prašymo.
 2.  Kasmetinės atostogos už kiekvienus darbo metus Direkcijos darbuotojams suteikiamos tais pačiais darbo metais pagal patvirtintus atostogų grafikus.
 3. Mokymosi ar kūrybinės atostogos Direkcijos darbuotojams suteikiamos ir apmokėjimo sąlygos nustatomos jų ir Direkcijos direktoriaus susitarimu.
 4.  Direkcijos darbuotojai, einamaisiais metais planuojantys išeiti ir tikslinių atostogų (mokymosi, nemokamų, kūrybinių, atostogų kvalifikacijai tobulinti ar kitų), derindami kasmetinių atostogų laiką tiesioginiam vadovui privalo pateikti informaciją apie planuojamą tikslinių atostogų  datą.
 5. Darbuotojų prašymai, įforminus Direkcijos direktoriaus rezoliuciją, elektroniniu paštu arba dokumentų valdymo sistemos priemonėmis perduodami Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.
 6.  Esant tarnybiniam būtinumui Direkcijos darbuotojai gali būti atšaukti iš kasmetinių atostogų tik tuo atveju, kai Direkcijos direktoriui yra pateikiamas  tarnybinis pranešimas apie esantį tarnybinį būtinumą atšaukti darbuotoją iš kasmetinių atostogų ir yra gautas iš atostogų atšaukiamo asmens rašytinis sutikimas.

VII SKYRIUS

BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

 1. Direkcijos darbuotojams draudžiama rūkyti darbo vietose, koridoriuose, laiptinėse ir kitose tam neskirtose patalpose.
 2. Direkcijos patalpose leidžiama rūkyti tik tam skirtose, specialiai parengtose ir pažymėtose vietose. Tarnybinėse transporto priemonėse, rūkyti draudžiama. Darbuotojai, kurių darbo vieta yra ne Direkcijos buveinėje, gali rūkyti tose vietose, kuriose leidžiama rūkyti pagal įstaigos, kurioje yra darbuotojo darbo vieta, vidaus tvarkos taisykles.
 3. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų.

53. Darbuotojai neturi laikyti jokių maisto produktų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų, išskyrus gaiviuosius gėrimus, piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

54. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

55. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje ne Direkcijos darbuotojai būtų tik darbuotojui esant.

56. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transportą, elektros energiją ir kitus Direkcijos bei įstaigos, kurioje yra darbuotojo darbo vieta, materialinius išteklius.

57. Direkcijos darbuotojai tarnybinį automobilį privalo naudoti laikydamiesi teisės aktuose nustatytų reikalavimų bei Direkcijos direktoriaus patvirtintos tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos.

58. Direkcijos atliekos (stiklo, plastiko, popieriaus) rūšiuojamos į specialius konteinerius.

59. Direkcijos elektroniniais ryšiais, programine, biuro įranga, Direkcijoje naudojamomis duomenų bazėmis, prieigomis prie valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų (toliau - registrai), kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis gali naudotis tik tie darbuotojai, kuriems ši teisė suteikta, ir tik su darbu susijusiais tikslais. Darbuotojai turi tikrinti kaupiamos informacijos aktualumą, o pasenusią informaciją valyti (bendro naudojimo diskuose, elektroninio pašto dėžutėse, internetiniame puslapyje ir kitur).

60. Darbuotojams draudžiama leisti ne Direkcijos darbuotojams naudotis Direkcijos elektroniniais ryšiais, programine, biuro įranga, Direkcijoje naudojamomis duomenų bazėmis, prieigomis prie registrų, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

61. Direkcijos darbuotojams draudžiama atlikti kompiuterių, ryšių technikos priežiūros, remonto bei taikomosios programinės įrangos darbus, išskyrus tuos darbuotojus, kurie yra tiesiogiai atsakingi už šią veiklą.

62. Direkcijos darbuotojai darbo vietose įrengtus stacionarius tarnybinius telefonus privalo naudoti tik darbo reikalais ir tikslais. Naudoti darbo vietose įrengtus stacionarius tarnybinius telefonus tarptautiniams pokalbiams gali tik gavę Direkcijos direktoriaus leidimą. Darbuotojai, pažeidę šį reikalavimą, privalo atlyginti Direkcijai jos patirtą materialinę žalą.

63. Išeinant iš kabineto baigus darbą, būtina patikrinti, ar išjungti kompiuteriai, dauginimo aparatai, šildymo prietaisai, ventiliatoriai ir kiti eksploatuojami elektros prietaisai, taip pat kabineto apšvietimas ir užrakintos durys bei uždaryti langai.

64. Kiekvienas Direkcijos darbuotojas saugo ir asmeniškai atsako už jam patikėtas (duotas naudotis darbo tikslais) Direkcijos materialines vertybes. Direkcijos darbuotojai privalo atlyginti materialinę žalą, atsiradusią dėl turto netekimo ar jo vertės sumažėjimo, sugadinimo (sužalojimo), medžiagų pereikvojimo, baudų, kurias Direkcija patyrė dėl darbuotojo kaltės, išlaidų, susidariusių dėl sugadintų daiktų, netinkamo materialinių vertybių saugojimo, netinkamos materialinių vertybių ar piniginių vertybių apskaitos, dėl to, kad nesiimta priemonių užkirsti kelią materialinėms ar piniginėms vertybėms grobti, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Direkcijos vidaus administravimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų. Už Direkcijai padarytą žalą darbuotojui teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikoma materialinė atsakomybė.

65. Apie darbui reikalingų darbo priemonių poreikį darbuotojai motyvuotai raštu informuoja atsakingą Bendrųjų reikalų grupės darbuotoją, kuris, suderinęs su Direkcijos direktoriumi, organizuoja Direkcijos darbuotojų aprūpinimą darbui reikalingomis priemonėmis.

66. Atleidžiami iš darbo Direkcijos darbuotojai privalo ne vėliau kaip paskutinę savo darbo Direkcijoje dieną grąžinti jiems patikėtas materialines vertybes, darbuotojo pažymėjimą, raktus, spaudus, dokumentus ir kt., pasirašant perdavimo - priėmimo aktą.

VIII SKYRIUS

APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI

 1. Darbuotojai turi būti tvarkingos išvaizdos, jų apranga - tvarkinga, dalykinio stiliaus.

68. Netinkama Direkcijos darbuotojų apranga laikoma atviri, permatomi, laisvalaikio/paplūdimio drabužiai ir apavas bei kiti dalykinės aprangos neatitinkantys drabužiai ir apavas.

 1. 69.  Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu įstaigai arba jos reprezentavimu, penktadienį gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius ir apavą.
 2. 70.  Direkcijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šio skyriaus reikalavimų, įpareigoja darbuotoją rengtis ir tvarkytis tinkamai.

71. Darbuotojai, kurių darbo vieta yra ne Direkcijos buveinėje, privalo atsižvelgti į įstaigos, kurioje yra jų darbo vieta, vidaus tvarkos taisyklėse nustatytus reikalavimus darbuotojų išvaizdai ir aprangai.

IX SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

72. Darbuotojai už Taisyklių pažeidimą atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

73. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikomas toks pažeidimas, jeigu dėl tokio darbuotojo darbo pareigų pažeidimo Direkcijos interesai yra iš esmės pažeidžiami ir jis praranda pasitikėjimą darbuotoju, t.y. jo sugebėjimu ateityje tinkamai atlikti pavestas darbo funkcijas. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu laikoma:

73.1.   neatvykimas į darbą visą darbo dieną be pateisinamos priežasties;

73.2.  pasirodymas darbo laiku darbo vietoje neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų;

73.3.  atsisakymas tikrintis sveikatą, kai toks tikrinimas pagal darbo teisės normas yra privalomas;

73.4.  priekabiavimas dėl lyties ar seksualinis priekabiavimas, diskriminacinio pobūdžio veiksmai ar garbės ir orumo pažeidimas kitų darbuotojų ar trečiųjų asmenų atžvilgiu darbo metu ar darbo vietoje;

73.5.   tyčia padaryta turtinė žala Direkcijai ar bandymas tyčia padaryti jam turtinę žalą;

73.6.   darbo metu ir (ar) darbo vietoje padaryta nusikaltimo požymių turinti veika;

73.7.  tyčia padaryta turtinė žala įstaigai, kurioje darbo sutartimi yra nustatyta darbuotojo darbo vieta, arba bandymas padaryti jai turtinę žalą;

73.8.   darbuotojų skatinimas nutraukti darbo sutartį su Direkcija;

73.9.  Naudojimasis duomenų bazėmis, prieigomis prie registrų pažeidžiant teisės aktų, šių Taisyklių ir kitų vidaus administravimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

 1. Darbuotojų darbo pareigų pažeidimo fiksavimo tvarka, darbo pareigų pažeidimo nagrinėjimo tvarka, darbuotojo įspėjimo apie padarytą darbo pareigų pažeidimą tvarka, darbuotojo nušalinimo nuo darbo pareigų atlikimo tvarka nustatoma Direkcijos direktoriaus įsakymu.

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Taisyklės ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys vidaus tvarką, skelbiami Direkcijos vidiniame tinklalapyje.
 2. Su šiomis Taisyklėmis priimami į darbą Direkcijoje darbuotojai supažindami pasirašytinai.

_____________