Valstybės tarnautojų užduotys

Direktoriaus Ramojaus Kraujelio 2023 m. veiklos užduotys:

1. Kryptingai dalyvauti įgyvendinant Kultūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo politikos 2020–2024 metų veiksmų planą, patvirtintą kultūros ministro 2020 m. lapkričio 16  d. įsakymu Nr. ĮV-1374 ( Lietuvos pasaulio paveldo vietovės Kernavės archeologinė vietovės (unikalus identifikavimo kodas Pasaulio paveldo sąraše – 1137) valdymo plano parengimas); 

2.  Didinti Direkcijos vidaus administravimo efektyvumą, ypatingą dėmesį skiriant kuo efektyvesniems dokumentų valdymo sprendimams;

3. Teikti siūlymus dėl Valstybinio Kernavės kultūrinio  rezervato  buferinės apsaugos zonos teisinio reglamentavimo tobulinimo;

4. Koordinuoti naujų  parodų rengimą Kernavės archeologinės vietovės muziejuje,  užsienio bendradarbiavimo, naujų užsienio partnerių paieškas.

___________________________________________________

Vyriausiojo specialisto (inspektoriaus) Valdo Lučuno 2023 m. veiklos užduotys:

1. Vykdant viešojo administravimo funkcijas, išduoti specialiąsias sąlygas, atlikti derinimus ir parengti raštus fiziniams ir juridiniams asmenims, rengiantiems detaliųjų planų, esamų statinių rekonstravimo ir naujų statinių projektinę dokumentaciją bei derinti ją (taip pat žemėtvarkos, miškotvarkos, gamtotvarkos projektus) teisės aktų nustatyta tvarka;

2. Koordinuoti Kernavės archeologinės vietovės (unikalus identifikavimo kodas Pasaulio paveldo sąraše – 1137) valdymo plano parengimą;

3. Parengti ir pradėti įgyvendinti  invazinio augalo uosialapio klevo (Acer negundo) gausos reguliavimo  kultūriniame rezervate 2023-2025 m. veiksmų planą;

4. Išanalizuoti Kultūros vertybių registro duomenis, įvertinant 22 nekilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentaciją. Parengti 5 nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tarybos aktus su privalomais ir kitais priedais bei pateikti Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos.

Palikite mums žinutę
Siųsti